Menu:

Javna naročila/Public tenders

Nakup in instalacija CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATIUM135 CCD kamere/
Purchase and installation of CCD detector PHOTON II CPAD for installation in X8 PROTEUM system (replacement of PLATIUM135 CCD detector)

Detektor za določevanje mas na osnovi statičnega sipanja svetlobe z detektorjem za določevanje refraktivnega indeksa/
Static Light Scattering detector with Refractive Index Detector (RI)

Spektrometer za cirkularni dihroizem (CD) in hitro mešanje "stopped-flow"/
Circular Dichroism (CD) Spectropolarimeter with stopped-flow attachments

Dodatni računski strežniki za računalniško gručo

Modularni, dvokanalni fluorimeter s Xe lučjo in območjem detekcije do 900 nm/ Modular double channel fluorimeter with Xe light source and detection range up to 900 nm

Sistemi za slikanje kristalov/Systems for crystal imaging

Motorizirani fluorescenčni mikroskop

Robot za kristalizacijo/Crystallization robot

Komplet treh rotacijskih inkubatorskih stresalnikov za gojenje mikroorganizmov

Dodatni računski strežniki za računalniško gručo

Čitalec mikrotiterskih ploščic

Izotermalni titracijski kalorimeter

Kombinirana super resolucijska svetlobna mikroskopija/
Superresolution Combined Light Microscopy

Akustooptični delilec žarka (AOBS) s spektralnimi detektorji/
Acoustooptical beamsplitter (AOBS) with spectral detectors

Sistem za nelinearno nanoskopijo v tandemski izvedbi/
System for non-linear nanoscopy in tandem configuration

Ultrazvočni aparat srca

Pretočni citometer - analizator

LC-MS sistem za identifikacijo in kvantifikacijo malih molekul/
LC-MS system for identification and quantification of small molecules

Supercontinuum triple laser za mikroskop/
The Supercontinuum Triple Laser for the microscope

Mikroskop z lasersko diodo 405 nm CW in dodatki

Komponente za manipulacijo fluorescenčnega signala/
Components for fluorescence signal manipulation

Pilotni bioreaktor/Pilot scale bioreactor

Pretočni citometer - analizator

Paralelni reakcijski sistem s kontinuirnim sistemom za spremljanje reakcij v realnem času z metodo FTIR

Aparatura za visokotlačno tekočinsko kromatografijo

Sklop kemijskih reaktorjev od 100 do 500 ml

Analitski HPLC sistem

Sistem za določevanje kristalnih struktur makromolekul/ System for macromolecular crystal structure determination

Visokozmogljivi tekočinski kromatograf

Nadgradnja sistema za izolacijo rekombinantnih proteinov

Centrifugalni evaporator

Preparativni HPLC sistem

Ti:safirski laser

Računalniška gruča

Pilotni bioreaktor/Pilot scale bioreactor

Laboratorijski bioreaktor/Laboratory scale bioreactor

Stresalni inkubator

Masni spektrometer

Sistem za izolacijo rekombinantnih proteinov

Sistem HPLC

Nano HPLC

Tehnična obnova in nadgradnja N-terminalnega
aminokislinskega sekvenatorja (Applied Biosystems)

Multifunkcijski bralec mikrotiterskih plošč

Aparat za reakcijo PCR v realnem času z opcijo reakcije HRM

Nadgradnja invertnega fluorescenčnega mikroskopa Olympus IX81 z inkubacijsko komoro s pripadajočo opremo

 

Operacijo, program razvoja centra odličnosti z naslovom: Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.